Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki, zastawu, służebności, użytkowania

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki, zastawu, służebności, użytkowania

  • odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej “dla Notariusza”,
  • wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej) – jeśli składany będzie wniosek o założenie księgi wieczystej
  • dokument, z którego wynika obowiązek ustanowienia hipoteki, zastawu służebności lub użytkowania – jeśli jest
  • załącznik graficzny określający przebieg służebności przesyłu – jeśli jest
  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, odpis prawomocnego postanowienia Sądu, decyzja Spółdzielni o przydziale lokalu, umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.


W przypadku obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia i zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

W przypadku gdy do czynności staje:

  • osoba fizyczna niezbędne jest wskazanie danych osobowych (wynikających z dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu) wraz z informacją o stanie cywilnym, zaś w przypadku małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej niezbędne jest przedstawienie ustanawiającego ją dokumentu. W przypadku umowy darowizny niezbędne może okazać się przedstawienie odpisów skróconych aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujących stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą/darczyńcami a obdarowanym/obdarowanymi
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie numeru KRS, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu oraz zgody odpowiedniego organu spółki na dokonanie czynności.
  • pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności w imieniu mocodawcy.

[printicon]