Notariusz

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, mający za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i wiarygodności. Notariusz nadaje kształt prawny interesom majątkowym podmiotów, gwarantując zgodność obrotu cywilnoprawnego z przepisami prawa. Stosownie do art. 80 ustawy Prawo o notariacie, Notariusz obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.