Czynności

Stosownie do treści ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopi z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu oraz pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.