Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalne stawki reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Notariusz, jako płatnik pobiera również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie przekazuje odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu.

Jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

W celu dokładnego wyliczenia ogółu kosztów ponoszonych przy sporządzaniu konkretnej czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.