Nieruchomość zabudowana/niezabudowana

Nieruchomość zabudowana/niezabudowana

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • dokumenty geodezyjne:
  – wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej),
  – wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej) – jeśli składany będzie wniosek o założenie księgi wieczystej,
  – wypis z kartoteki budynków – jeśli nieruchomość jest zabudowana,
  – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy,
  – mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości – gdy następuje podział nieruchomości,
 • zaświadczenie wydane w trybie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • zaświadczenie wydane w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości/opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w budynku usytuowanym na nieruchomości nikt nie jest zameldowany,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, odpis prawomocnego postanowienia Sądu).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.


W przypadku zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia i zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

W przypadku, gdy stroną czynności jest:

 • osoba fizyczna niezbędne jest wskazanie danych osobowych (wynikających z dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu) wraz z informacją o stanie cywilnym, zaś w przypadku małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej niezbędne jest przedstawienie ustanawiającego ją dokumentu. W przypadku umowy darowizny niezbędne może okazać się przedstawienie odpisów skróconych aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujących stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą/darczyńcami a obdarowanym/obdarowanymi.
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie numeru KRS, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu oraz zgody odpowiedniego organu spółki na dokonanie czynności.
 • pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności w imieniu mocodawcy.