Lokal stanowiący odrębną własność

Lokal stanowiący odrębną własność

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • dokumenty geodezyjne:
  – wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej),
  – wypis z rejestru lokali (z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej),
 • potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości/opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w budynku usytuowanym na nieruchomości nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, odpis prawomocnego postanowienia Sądu, decyzja Spółdzielni o przydziale lokalu, umowa przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.


W przypadku zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia i zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

W przypadku gdy stroną czynności jest:

 • osoba fizyczna niezbędne jest wskazanie danych osobowych (wynikających z dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu) wraz z informacją o stanie cywilnym, zaś w przypadku małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej niezbędne jest przedstawienie ustanawiającego ją dokumentu. W przypadku umowy darowizny niezbędne może okazać się przedstawienie odpisów skróconych aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujących stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą/darczyńcami a obdarowanym/obdarowanymi
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie numeru KRS, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu oraz zgody odpowiedniego organu spółki na dokonanie czynności.
 • pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności w imieniu mocodawcy.