Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (zaświadczenie to wydawane jest nieodpłatnie przez wydział meldunkowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy),
  • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty (również odwołane),
  • odpisy skrócone aktów urodzenia, zgonu lub małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) spadkobierców, zapisobierców, uprawnionych z polecenia,
  • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali, które przysługiwały spadkodawcy.

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.


Przy akcie poświadczenia dziedziczenia obowiązkowe jest stawiennictwo osobiste.

W przypadku gdy stroną czynności jest:

  • osoba fizyczna niezbędne jest wskazanie danych osobowych (wynikających z dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu). Niezbędnym jest przedstawienie odpisów skróconych aktów urodzenia lub małżeństwa
    wykazujących stopień pokrewieństwa,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie numeru KRS, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu.

[printicon]